Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και την ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Λ. Κηφησίας 129-131, 11524 Αθήνα, τηλ. 210-6928.450, www.nextech.gr, με αντικείμενο το Προϊόν λογισμικού " eFN ", που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της άδειας και ότι δεσμεύεστε από αυτούς, εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το Προϊόν. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το Προϊόν.

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε. σας παραχωρεί τα εξής δικαιώματα, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας: 1.1. Εγκατάσταση και χρήση. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση, να εμφανίσετε και να εκτελέσετε ένα αντίγραφο του Προϊόντος σε ένα μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1.2. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. H εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά με αυτή την άδεια.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
2.1. Περιορισμοί στην αντίστροφη ανάλυση (reverse engineering) και στην ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (decompilation και disassembly). Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αντίστροφη ανάλυση ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του Προϊόντος, με εξαίρεση την περίπτωση -και μόνο στην έκταση- που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον παραπάνω περιορισμό.
2.2. Καταγγελία. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε. δικαιούται να ακυρώσει αυτή την άδεια, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, οπότε είστε υποχρεωμένοι να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Προϊόντος και όλα τα συστατικά του μέρη.
2.3. Εμπορικά σήματα. Αυτή η άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε
2.4. Εκμίσθωση. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός των Προϊόντων λογισμικού.
2.5. Η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε παρέχει το Προϊόν ως έχει, με όλα τα σφάλματα, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες που θα εμφανιστούν στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή μετά την εγκατάστασή του σε αυτό. Επιπλέον η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη υπολογισμών ακόμα και αν αυτά οφείλονται σε σφάλματα του Προϊόντος.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Το Προϊόν προστατεύεται από τους νόμους και άλλες διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε. κατέχει τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο Προϊόν. Παραχωρείται μόνο η Άδεια Χρήσης του Προϊόντος. Δεν πωλείται το Προϊόν.

4. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένα αντίγραφο του Προϊόντος λογισμικού μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) ή αρχειοθέτησης. Με εξαίρεση τις ρητές διατάξεις της παρούσας άδειας, δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε με άλλον τρόπο αντίγραφα του Προϊόντος λογισμικού ή του έντυπου υλικού που το συνοδεύει.
     
        
        
Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές για οποιονδήποτε λόγο.